Petersgaard Gods
 
Petersgaard Gods ligger smukt i det sydøstlige Sjælland med udsigt over Ulfsund og Møn. Godsets jordtilliggende består af Det Petersgaardske skovdistrikt på 1.050 ha. Skovene ligger langs med storstrømmen, Ulfsund og bøgestrømmen. 2 skove ligger inde i land. Distriktet består hovedsagelig af løvskov med bøgen som hovedtræart.
 

Petersgaard avlsgaard har et jordtilliggende på 401 ha hvoraf det forpagtede areal er på 25 ha.

Til godset hører der 42 lejeboliger. Antal ansatte er 7,5 medarbejdere.


Petersgaard's historie
 
De skove og jorder, der idag udgør Det Petersgaardske Skovdistrikt og Petersgaard Gods var oprindeligt i kongelig besiddelse - henlagt under Vordingborg Len.
 
I 1670 blev det Vordingborgske Gods udlagt til underhold for et rytterregiment, men i 1774 blev dette gods, lige som de øvrige ryttergodser i landet, solgt ved auktion, da hæren blev omorganiseret.
 
Det Vordingborgske Rytterdistrikt blev delt op i 12 hovedgårde med tilhørende bøndergods, hvoraf dette gods var det ene, under navnet Kallehave Gods.
 
På den omtalte auktion i 1774 blev Kallehave Gods købt af storkøbmanden og skibsrederen Peter Johansen. Han var husmandssøn fra egnen, og havde tjent mange penge ved handel og skibsfart i Rusland, Ostindien og Kina.
 
Den nye ejer lod i perioden 1776-80 den nuværende hovedbygning opføre i nyklassicistisk stil, og han omdøbte godset til Petersgaard - efter sit fornavn.
 
Peter Johansen døde i 1798, og året efter solgte dennes arvinger hele godset tilbage til Kronen. Allerede i 1805 solgte Kronen Petersgaard med omliggende jorder, men beholdt skovene.
 
Indtil 1868 skiftede godset ejer adskillige gange, men i 1866 blev Petersgaard købt af P.B.Scavenius, der var i sine sidste leveår og derfor ønskede, som man sagde, et hvilepunkt under sin kørsel mellem sine øvrige besiddelser, Gjorslev og Klintholm. Efter Scavenius´ død arvede sønnen Petersgaard i 1868, men solgte kort efter godset til etatsråd Oluf Bernt Suhr, der ligeledes samme år havde købt de tilhørende skove af Kronen på auktion.
 
Fra dette tidspunkt har godset været i den nuværende ejers slægts besiddelse, idet den nuværende ejer, Peter Iuel, er tip-tipoldebarn af etatsråden. Ved etatsrådens død overgik skovene i fælleseje til hans 4 døtre, men i 1899 overtog den ene af døtrene, frøken Ida Marie Suhr, skovene i eneeje. Hun havde desuden siden 1886 ejet hovedgården med tilhørende bøndergods.
 
Det Petersgaardske Skovdistrikt og Petersgaard Gods er under indflydelse af frøken Suhr frem til hendes død i 1938. Der er her tale om en meget lykkelig periode for gods og skov.
 
Frøken Suhr overlod ved sin død de samlede besiddelser til sin søsterdattersøn, kammerherre Iens Iuel, der er farfar til den nuværende ejer.
 
Kammerherre Iens Iuel fik ifølge testamentet 14 dages betænkningstid til at acceptere denne generøse arv under den klare forudsætning, at arvingen inden for de omtalte 14 dage skulle tage ophold på hovedbygningen og alene måtte drive Petersgaard og ikke andre ejendomme ved siden af. Kammerherren kunne på daværende tidspunkt se frem til at overtage godset Krabbesholm, som han på dette tidspunkt bestyrede. Et svært valg!
 
Kammerherre Peter Iuel overtog godset i 1972 efter sin fader hofjægermester Knud R. Iuel.
 
Petersgaard Allé 3, 4772 Langebæk - Telefon: 55395007 - E-mail: asi@petersgaard.dk
Luk